หน้าแรก
กระดานข่าว
บล็อก
บทเรียนออนไลน์
ลงทะเบียนชุมนุม
ยื่นคำร้อง
ตรวจสอบผลการเรียน
  ขณะนี้คุณกำลังใช้งานระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป  


ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป

          ระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูปพัฒนาขึ้นโดยนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยมีรายชื่อผู้พัฒนาดังต่อไปนี้
 
                 • นายจักรพัชร์ ศีละสะนา
                 • นายกิตติภัทท์ คุ้นเคยค้า
 
           ซึ่งมีประสบการณ์จากการช่วยงานด้านสารสนเทศภายในโรงเรียนและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ให้กับ
ทางโรงเรียนอยู่แล้ว จึงสามารถแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์โรงเรียนโดยทั่วไปได้อย่างตรงจุด

 
SourceForge.netCreative Commons License
© 2010 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป
All rights reserve